حمایت های ذیل قانون - معافیت های مالیاتی ماده (3) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

حمایت های ذیل قانون - معافیت های مالیاتی ماده (3) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
حمایت های ذیل قانون - معافیت مالیاتی ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان در خصوص واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری

حمایت های ذیل قانون - معافیت مالیاتی ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان در خصوص واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
حمایت های ذیل قانون – حمایت های مالیاتی – مشاوره مالیاتی و حسابداری

حمایت های ذیل قانون – حمایت های مالیاتی – مشاوره مالیاتی و حسابداری

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون - معافیت مالیات بر حقوق کارکنان فعال در واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری

حمایت های ذیل قانون - معافیت مالیات بر حقوق کارکنان فعال در واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
حمایت های ذیل قانون – حمایت های مالیاتی – مشوق حسابرسی مالی

حمایت های ذیل قانون – حمایت های مالیاتی – مشوق حسابرسی مالی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ذیل قانون - امکان استقرار دفاتر شرکت های دانش بنیان در کاربریهای مسکونی تهران با حمایت شهرداری

حمایت ذیل قانون - امکان استقرار دفاتر شرکت های دانش بنیان در کاربریهای مسکونی تهران با حمایت شهرداری

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
حمایت های ذیل قانون - دریافت جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در محدوده شهرهای بزرگ دارای محدویت استقرار

حمایت های ذیل قانون - دریافت جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در محدوده شهرهای بزرگ دارای محدویت استقرار

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون - معافیت از حقوق گمرکی، عوارض و سود بازرگانی

حمایت های ذیل قانون - معافیت از حقوق گمرکی، عوارض و سود بازرگانی

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
حمایت ذیل قانون - تسهیلات گمرکی - مشاوره امور گمرکی

حمایت ذیل قانون - تسهیلات گمرکی - مشاوره امور گمرکی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون - تسهیلات گمرکی - فعالان مجاز اقتصادی (AEO)

حمایت های ذیل قانون - تسهیلات گمرکی - فعالان مجاز اقتصادی (AEO)

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات ثبت اختراع

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات ثبت اختراع

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات نمونه سازی

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات نمونه سازی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات تجاری سازی

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات تجاری سازی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات تامین سرمایه در گردش

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات تامین سرمایه در گردش

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات تجهیز کارگاه

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات تجهیز کارگاه

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات آماده سازی خط تولید

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات آماده سازی خط تولید

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات طراحی صنعتی

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات طراحی صنعتی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات اجرای پروژه دانش بنیان

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات اجرای پروژه دانش بنیان

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات هزینه سرمایه ثابت

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات هزینه سرمایه ثابت

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات تامین دفتر اداری

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات تامین دفتر اداری

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات به صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات به صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات خرید سهام شرکت ها و موسسات دانش بنیان

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات خرید سهام شرکت ها و موسسات دانش بنیان

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات لیزینگ و استصناع

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات لیزینگ و استصناع

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیل دریافت ضمانت نامه از بانک ها – شرکت در مناقصه

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیل دریافت ضمانت نامه از بانک ها – شرکت در مناقصه

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیل دریافت ضمانت نامه از بانک ها – پیش پرداخت

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیل دریافت ضمانت نامه از بانک ها – پیش پرداخت

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیل دریافت ضمانت نامه از بانک ها – حسن انجام کار

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیل دریافت ضمانت نامه از بانک ها – حسن انجام کار

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیل دریافت ضمانت نامه از بانک ها – پوشش کسر وثیقه

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیل دریافت ضمانت نامه از بانک ها – پوشش کسر وثیقه

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیل دریافت ضمانت نامه از بانک ها – تسهیلات ودیعه ضمانت نامه

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیل دریافت ضمانت نامه از بانک ها – تسهیلات ودیعه ضمانت نامه

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - توانمندسازی شرکت های دانش بنیان – خدمات یادگیری

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - توانمندسازی شرکت های دانش بنیان – خدمات یادگیری

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - توانمندسازی شرکت های دانش بنیان – حمایت از اخذ استانداردها و جوایز

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - توانمندسازی شرکت های دانش بنیان – حمایت از اخذ استانداردها و جوایز

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - توانمندسازی شرکت های دانش بنیان – خدمات مشاوره

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - توانمندسازی شرکت های دانش بنیان – خدمات مشاوره

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - توانمندسازی شرکت های دانش بنیان – خدمات تجاری سازی

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - توانمندسازی شرکت های دانش بنیان – خدمات تجاری سازی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - توانمندسازی شرکت های دانش بنیان – خدمات طراحی برنامه راهبردی

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - توانمندسازی شرکت های دانش بنیان – خدمات طراحی برنامه راهبردی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - سرمایه گذاری - مشارکت در طرح های سرمایه گذاری فناورانه

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - سرمایه گذاری - مشارکت در طرح های سرمایه گذاری فناورانه

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - سرمایه گذاری – حمایت از توسعه و ارتقاء زیست بوم کارآفرینی در کشور

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - سرمایه گذاری – حمایت از توسعه و ارتقاء زیست بوم کارآفرینی در کشور

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - سرمایه گذاری – مشارکت در تاسیس و توسعه شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - سرمایه گذاری – مشارکت در تاسیس و توسعه شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان – تسهیلات قرض الحسنه نمونه سازی

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان – تسهیلات قرض الحسنه نمونه سازی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان – تسهیلات سرمایه ثابت

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان – تسهیلات سرمایه ثابت

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان – تسهیلات سرمایه در گردش

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان – تسهیلات سرمایه در گردش

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان – تسهیلات توانمندساز

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان – تسهیلات توانمندساز

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان - توسعه بازار صادراتی

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان - توسعه بازار صادراتی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان - ضمانت نامه بانکی

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان - ضمانت نامه بانکی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از انتقال فناوری - تسهیلات قرص الحسنه نمونه سازی (در راستای انتقال فناوری از خارج)

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از انتقال فناوری - تسهیلات قرص الحسنه نمونه سازی (در راستای انتقال فناوری از خارج)

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از انتقال فناوری - تسهیلات قرص الحسنه نمونه سازی (در راستای صادرات فناوری)

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از انتقال فناوری - تسهیلات قرص الحسنه نمونه سازی (در راستای صادرات فناوری)

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از انتقال فناوری - تسهیلات سرمایه ثابت

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از انتقال فناوری - تسهیلات سرمایه ثابت

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از انتقال فناوری - تسهیلات سرمایه در گردش

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از انتقال فناوری - تسهیلات سرمایه در گردش

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از انتقال فناوری - مشارکت

حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از انتقال فناوری - مشارکت

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون - معافیت های بیمه تامین اجتماعی - عدم نیاز به اعمال ضریب پرداخت حق بیمه قراردادها

حمایت های ذیل قانون - معافیت های بیمه تامین اجتماعی - عدم نیاز به اعمال ضریب پرداخت حق بیمه قراردادها

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون - معافیت های بیمه تامین اجتماعی - بخشودگی جرائم تامین اجتماعی کارفرمایان خوش حساب تا تاریخ معین

حمایت های ذیل قانون - معافیت های بیمه تامین اجتماعی - بخشودگی جرائم تامین اجتماعی کارفرمایان خوش حساب تا تاریخ معین

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
حمایت های ذیل قانون – حمایت از ساخت داخل کالای دانش بنیان - نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

حمایت های ذیل قانون – حمایت از ساخت داخل کالای دانش بنیان - نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – حمایت از ساخت داخل کالای دانش بنیان - ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید داخلی

حمایت های ذیل قانون – حمایت از ساخت داخل کالای دانش بنیان - ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید داخلی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – حمایت از ساخت داخل کالای دانش بنیان - اصلاح تعرفه های گمرکی

حمایت های ذیل قانون – حمایت از ساخت داخل کالای دانش بنیان - اصلاح تعرفه های گمرکی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون – حمایت از ساخت داخل کالای دانش بنیان - تسهیل معاملات شرکت های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

حمایت های ذیل قانون – حمایت از ساخت داخل کالای دانش بنیان - تسهیل معاملات شرکت های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تسهیلات سربازی کارکنان شرکت های دانش بنیان - تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت های دانش بنیان

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تسهیلات سربازی کارکنان شرکت های دانش بنیان - تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت های دانش بنیان

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تسهیلات سربازی کارکنان شرکت های دانش بنیان - تسهیلات نظام وظیفه در قالب شرکت های همکار دفاعی

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تسهیلات سربازی کارکنان شرکت های دانش بنیان - تسهیلات نظام وظیفه در قالب شرکت های همکار دفاعی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – شرکت های دانش بنیان و دانشگاهها - امتیاز ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – شرکت های دانش بنیان و دانشگاهها - امتیاز ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – شرکت های دانش بنیان و دانشگاهها - مشارکت در تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیان توسط دانشگاه ها و مستثنا شدن از قانون منع مداخله

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – شرکت های دانش بنیان و دانشگاهها - مشارکت در تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیان توسط دانشگاه ها و مستثنا شدن از قانون منع مداخله

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – شرکت های دانش بنیان و دانشگاهها - مستثنا شدن فعالیت اعضاء هیئت علمی از قانون منع مداخله

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – شرکت های دانش بنیان و دانشگاهها - مستثنا شدن فعالیت اعضاء هیئت علمی از قانون منع مداخله

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – واگذاری اراضی شهرک های صنعتی – کاهش پرداخت نقدی واگذاری اراضی شهرک های صنعتی

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – واگذاری اراضی شهرک های صنعتی – کاهش پرداخت نقدی واگذاری اراضی شهرک های صنعتی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – ترویج فعالیت های دانش بنیان – امتیاز اضافه پخش تشویقی (تخفیف) آگهی صدا و سیما

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – ترویج فعالیت های دانش بنیان – امتیاز اضافه پخش تشویقی (تخفیف) آگهی صدا و سیما

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – ترویج فعالیت های دانش بنیان – ترویج فعالیت شرکت های دانش بنیان در رسانه ها

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – ترویج فعالیت های دانش بنیان – ترویج فعالیت شرکت های دانش بنیان در رسانه ها

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – فن بازار ملی ایران – معرفی محصولات دانش بنیان در پورتال فن بازار

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – فن بازار ملی ایران – معرفی محصولات دانش بنیان در پورتال فن بازار

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – فن بازار ملی ایران – نشست های بهره برداری از توان داخلی

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – فن بازار ملی ایران – نشست های بهره برداری از توان داخلی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – فن بازار ملی ایران – رفع نیازهای فناورانه صنایع بزرگ

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – فن بازار ملی ایران – رفع نیازهای فناورانه صنایع بزرگ

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – فن بازار ملی ایران – بازاریابی تخصصی محصولات دانش بنیان

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – فن بازار ملی ایران – بازاریابی تخصصی محصولات دانش بنیان

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – فن بازار ملی ایران – بازاریابی عمومی محصولات دانش بنیان

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – فن بازار ملی ایران – بازاریابی عمومی محصولات دانش بنیان

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – فن بازار ملی ایران – جذب سرمایه برای طرح های دانش بنیان

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – فن بازار ملی ایران – جذب سرمایه برای طرح های دانش بنیان

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – حمایت از ورود شرکت ها به بورس

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – حمایت از ورود شرکت ها به بورس

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – بسته حمایتی شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – بسته حمایتی شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین مالی و تسهیلات – تسهیلات صندوق توسعه ملی

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین مالی و تسهیلات – تسهیلات صندوق توسعه ملی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین مالی و تسهیلات – یارانه سود تسهیلات و کاهش سهم آورده برای طرح های دانش بنیان

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین مالی و تسهیلات – یارانه سود تسهیلات و کاهش سهم آورده برای طرح های دانش بنیان

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین نیروی انسانی کارآمد – ایران تلنت

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین نیروی انسانی کارآمد – ایران تلنت

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین نیروی انسانی کارآمد – مسابقه فن آورد

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین نیروی انسانی کارآمد – مسابقه فن آورد

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین نیروی انسانی کارآمد – کارآموزی استعدادهای برتر در شرکت های دانش بنیان

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین نیروی انسانی کارآمد – کارآموزی استعدادهای برتر در شرکت های دانش بنیان

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین نیروی انسانی کارآمد – تسهیلات اشتغال دانش آموختگان برتر (طرح شهید تهرانی مقدم)

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین نیروی انسانی کارآمد – تسهیلات اشتغال دانش آموختگان برتر (طرح شهید تهرانی مقدم)

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین نیروی انسانی کارآمد – جذب منابع انسانی و تیم سازی

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین نیروی انسانی کارآمد – جذب منابع انسانی و تیم سازی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه های اجرایی

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه های اجرایی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – گواهی کاربری نهایی برای کانال خرید برجام – اخذ گواهی کاربری نهایی با کاربری دوگانه تحریمی (کانال خرید برجام)

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – گواهی کاربری نهایی برای کانال خرید برجام – اخذ گواهی کاربری نهایی با کاربری دوگانه تحریمی (کانال خرید برجام)

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – ارزیابی آمادگی صادرات (ERA)

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – ارزیابی آمادگی صادرات (ERA)

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – مشاوره امور صادراتی

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – مشاوره امور صادراتی

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – آموزش های بازرگانی و صادرات

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – آموزش های بازرگانی و صادرات

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – تهیه ابزار تبلیغاتی و اطلاع رسانی

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – تهیه ابزار تبلیغاتی و اطلاع رسانی

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – گزارش تبلیغات بازار با طرح کسب و کار صادراتی

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – گزارش تبلیغات بازار با طرح کسب و کار صادراتی

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – طراحی صنعتی

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – طراحی صنعتی

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – اخذ گواهی نامه ها و مجوزهای بین المللی

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – اخذ گواهی نامه ها و مجوزهای بین المللی

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – ثبت محصولات، داروها و علائم تجاری

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – ثبت محصولات، داروها و علائم تجاری

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – پاویون محصولات دانش بنیان

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – پاویون محصولات دانش بنیان

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از ارسال نمونه موقتی محصول

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از ارسال نمونه موقتی محصول

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حضور مستقل در نمایشگاه های خارجی

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حضور مستقل در نمایشگاه های خارجی

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – صادرات از طریق واسطه های صادراتی

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – صادرات از طریق واسطه های صادراتی

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – جذب نیروی انسانی بازرگانی تخصصی

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – جذب نیروی انسانی بازرگانی تخصصی

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – تبادل فناوری

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – تبادل فناوری

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – مشاوره قراردادهای تبادل فناوری

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – مشاوره قراردادهای تبادل فناوری

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – توسعه صادرات کالاها از طریق شرکت مدیریت صادرات

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – توسعه صادرات کالاها از طریق شرکت مدیریت صادرات

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – تعامل با صندوق پژوهش و فناوری، توسعه صادرات و تبادل فناوری

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – تعامل با صندوق پژوهش و فناوری، توسعه صادرات و تبادل فناوری

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – پرداخت کمک هزینه خدمات حسابداری

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – پرداخت کمک هزینه خدمات حسابداری

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حمایت از خرید نرم افزارهای معتبر حسابداری

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حمایت از خرید نرم افزارهای معتبر حسابداری

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – استفاده از شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – استفاده از شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – ارائه مشاوره های کاربردی

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – ارائه مشاوره های کاربردی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – دوره های آموزشی کاربردی برای شرکت های دانش بنیان

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – دوره های آموزشی کاربردی برای شرکت های دانش بنیان

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – سامانه آموزش مجازی

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – سامانه آموزش مجازی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – نشست های پرسش و پاسخ

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – نشست های پرسش و پاسخ

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حمایت از ثبت پتنت، علامت تجاری و طرح صنعتی

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حمایت از ثبت پتنت، علامت تجاری و طرح صنعتی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – تحقیقات بازار داخل

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – تحقیقات بازار داخل

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حمایت از دریافت آزمون های عملکردی محصول

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حمایت از دریافت آزمون های عملکردی محصول

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حمایت از تهیه گزارش نیازسنجی مجوز و استاندارد

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حمایت از تهیه گزارش نیازسنجی مجوز و استاندارد

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حضور در نمایشگاه های تخصصی و منتخب داخلی

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حضور در نمایشگاه های تخصصی و منتخب داخلی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – ارزیابی اقلام تبلیغاتی شرکت ها

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – ارزیابی اقلام تبلیغاتی شرکت ها

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حمایت از توسعه بازار تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته ساخت داخل

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حمایت از توسعه بازار تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته ساخت داخل

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
حمایت های ذیل قانون- معافیت ها و تسهیلات گمرکی- ورود موقت

حمایت های ذیل قانون- معافیت ها و تسهیلات گمرکی- ورود موقت

تعداد سرویس دهنده : 2 نمایش
برو بالا