خدمات اقتصادی- مشاوره اقتصادی

خدمات اقتصادی- مشاوره اقتصادی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
خدمات اقتصادی – امکان سنجی اقتصادی

خدمات اقتصادی – امکان سنجی اقتصادی

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
خدمات اقتصادی – ارزش گذاری اقتصادی

خدمات اقتصادی – ارزش گذاری اقتصادی

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
خدمات اقتصادی - رتبه بندی شرکت

خدمات اقتصادی - رتبه بندی شرکت

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
خدمات اقتصادی – ارزش گذاری و قیمت گذاری فناوری

خدمات اقتصادی – ارزش گذاری و قیمت گذاری فناوری

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
خدمات اقتصادی - پیش بینی های اقتصادی

خدمات اقتصادی - پیش بینی های اقتصادی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
خدمات ارزیابی - تهیه طرح کسب و کار (BP)

خدمات ارزیابی - تهیه طرح کسب و کار (BP)

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
خدمات ارزیابی - ارزیابی بازار

خدمات ارزیابی - ارزیابی بازار

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
خدمات ارزیابی - ارزیابی اقتصادی

خدمات ارزیابی - ارزیابی اقتصادی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
خدمات ارزیابی - ارزیابی قابلیت تجاری سازی

خدمات ارزیابی - ارزیابی قابلیت تجاری سازی

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
خدمات ارزیابی - ارزیابی سیستمی

خدمات ارزیابی - ارزیابی سیستمی

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
خدمات ارزیابی - ارزیابی عملکرد

خدمات ارزیابی - ارزیابی عملکرد

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
خدمات سرمایه گذاری - مشارکت حقوقی (سهامداری)

خدمات سرمایه گذاری - مشارکت حقوقی (سهامداری)

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
خدمات سرمایه گذاری - مشارکت در پروژه و طرح

خدمات سرمایه گذاری - مشارکت در پروژه و طرح

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
خدمات سرمایه گذاری - توانمندسازی و توسعه دهنده (Developer)

خدمات سرمایه گذاری - توانمندسازی و توسعه دهنده (Developer)

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
خدمات سرمایه گذاری - مشارکت در راه اندازی شرکت های نوپا (VC)

خدمات سرمایه گذاری - مشارکت در راه اندازی شرکت های نوپا (VC)

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
خدمات سرمایه گذاری - اصلاح مدل سرمایه گذاری و ساختار سازمانی

خدمات سرمایه گذاری - اصلاح مدل سرمایه گذاری و ساختار سازمانی

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
خدمات سرمایه گذاری- جذب سرمایه گذاری

خدمات سرمایه گذاری- جذب سرمایه گذاری

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
خدمات سرمایه گذاری - مدیریت هزینه و درآمد

خدمات سرمایه گذاری - مدیریت هزینه و درآمد

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
خدمات سرمایه گذاری - مشارکت در اجاره، خرید سوله در شهرک های صنعتی

خدمات سرمایه گذاری - مشارکت در اجاره، خرید سوله در شهرک های صنعتی

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
خدمات سرمایه گذاری - مشارکت در خرید زمین در شهرک های صنعتی

خدمات سرمایه گذاری - مشارکت در خرید زمین در شهرک های صنعتی

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
خدمات سرمایه گذاری - مشارکت در خرید دفتر تجاری

خدمات سرمایه گذاری - مشارکت در خرید دفتر تجاری

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
خدمات مالی - تسهیلات بلندمدت (جعاله، مشارکت مدنی و...)

خدمات مالی - تسهیلات بلندمدت (جعاله، مشارکت مدنی و...)

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
خدمات مالی - تسهیلات کوتاه مدت ( قرض الحسنه، فروش اقساطی،لیزینگ و...)

خدمات مالی - تسهیلات کوتاه مدت ( قرض الحسنه، فروش اقساطی،لیزینگ و...)

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
خدمات مالی - ضمانت نامه اعتباری (تعیین پوشش ریسک)

خدمات مالی - ضمانت نامه اعتباری (تعیین پوشش ریسک)

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
خدمات مالی – ضمانت نامه عمومی (ضمانت نامه پیش پرداخت، حضور در مناقصه، حسن انجام تعهدات و...)

خدمات مالی – ضمانت نامه عمومی (ضمانت نامه پیش پرداخت، حضور در مناقصه، حسن انجام تعهدات و...)

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
برو بالا