مدیریت فناوری – تدوین استراتژی و ره نگاشت فناوری

مدیریت فناوری – تدوین استراتژی و ره نگاشت فناوری

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
مدیریت فناوری – پیش بینی و آینده نگاری فناوری

مدیریت فناوری – پیش بینی و آینده نگاری فناوری

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
مدیریت فناوری- طراحی فرآیندهای مدیریت فناوری، نوآوری و توسعه محصول جدید (NPO)

مدیریت فناوری- طراحی فرآیندهای مدیریت فناوری، نوآوری و توسعه محصول جدید (NPO)

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
مدیریت فناوری - ارزیابی سطح فناوری

مدیریت فناوری - ارزیابی سطح فناوری

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
مدیریت فناوری – صحه گذاری فناوری

مدیریت فناوری – صحه گذاری فناوری

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
مدیریت فناوری – مستند سازی دانش فنی

مدیریت فناوری – مستند سازی دانش فنی

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
مدیریت فناوری – ارتقاء سطح فناوری

مدیریت فناوری – ارتقاء سطح فناوری

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
مدیریت فناوری – راه اندازی واحد R&D

مدیریت فناوری – راه اندازی واحد R&D

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
مدیریت فناوری – ارتباط با مراکز رشد مرتبط

مدیریت فناوری – ارتباط با مراکز رشد مرتبط

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
مدیریت فناوری – برگزاری استارت آپ تخصصی

مدیریت فناوری – برگزاری استارت آپ تخصصی

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
مدیریت فناوری – طراحی برنامه راهبردی فناوری

مدیریت فناوری – طراحی برنامه راهبردی فناوری

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
مدیریت فناوری – رفع نیازهای فناورانه صنایع

مدیریت فناوری – رفع نیازهای فناورانه صنایع

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
مدیریت فناوری – مشاوره انتقال فناوری

مدیریت فناوری – مشاوره انتقال فناوری

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
مدیریت فناوری – تدوین نقشه راه فناوری

مدیریت فناوری – تدوین نقشه راه فناوری

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
مدیریت فناوری – شناخت نقشه راه فناوری

مدیریت فناوری – شناخت نقشه راه فناوری

تعداد سرویس دهنده : 1 نمایش
مدیریت فناوری – حقوق مصرف کننده

مدیریت فناوری – حقوق مصرف کننده

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
مدیریت فناوری – مدیریت ریسک پروژه

مدیریت فناوری – مدیریت ریسک پروژه

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
مدیریت منابع انسانی - تامین نیروی انسانی کارآمد - ایران تلنت

مدیریت منابع انسانی - تامین نیروی انسانی کارآمد - ایران تلنت

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
مدیریت منابع انسانی - تامین نیروی کارآمد - مسابقه فن آورد

مدیریت منابع انسانی - تامین نیروی کارآمد - مسابقه فن آورد

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
مدیریت منابع انسانی - تامین نیروی انسانی کارآمد - کارآموزی استعدادهای برتر در شرکت های دانش بنیان

مدیریت منابع انسانی - تامین نیروی انسانی کارآمد - کارآموزی استعدادهای برتر در شرکت های دانش بنیان

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
مدیریت منابع انسانی - تامین نیروی انسانی کارآمد - تسهیلات اشتغال دانش آموختگان برتر (طرح شهید تهرانی مقدم)

مدیریت منابع انسانی - تامین نیروی انسانی کارآمد - تسهیلات اشتغال دانش آموختگان برتر (طرح شهید تهرانی مقدم)

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
مدیریت منابع انسانی - تامین نیروی انسانی کارآمد - جذب منابع انسانی و تیم سازی

مدیریت منابع انسانی - تامین نیروی انسانی کارآمد - جذب منابع انسانی و تیم سازی

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
مدیریت منابع انسانی - حمایت از صادرات و تبادل فناوری - جذب نیروی انسانی بازرگانی تخصصی

مدیریت منابع انسانی - حمایت از صادرات و تبادل فناوری - جذب نیروی انسانی بازرگانی تخصصی

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
مدیریت منابع انسانی - تسهیلات نظام وظیفه برای افراد فعال در شرکت های دانش بنیان

مدیریت منابع انسانی - تسهیلات نظام وظیفه برای افراد فعال در شرکت های دانش بنیان

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
مدیریت منابع انسانی - اشتغال پایدار - یارانه سود تسهیلات و کاهش سهم آورده شرکت های دانش بنیان

مدیریت منابع انسانی - اشتغال پایدار - یارانه سود تسهیلات و کاهش سهم آورده شرکت های دانش بنیان

تعداد سرویس دهنده : 0 نمایش
برو بالا