حمایت های ذیل قانون - معافیت های مالیاتی ماده (3) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

معافیت های مالیاتی محصولات و خدمات دانش بنیان شرکت ها و موسسات دانش بنیان

معافیت های مالیاتی ماده (3) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان:

شرکت های دانش بنیان در خصوص درآمد ناشی از فروش کالاها و خدمات دانش بنیان خود، مشمول معافیت مالیاتی هستند.

روش استفاده از حمایت:

شرکت پیش از پایان هر سال مالی (در تاریخ اعلام شده از طرف دبیرخانه کارگروه)، به کارتابل خود در سامانه reg.daneshbonyan.ir  مراجعه و اطلاعات خود را به روز رسانی و به همراه تعهدنامه مربوطه ارسال می نماید. پرونده شرکت بعد از ارزیابی به سازمان امور مالیاتی ارسال می شود.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت های ذیل قانون

برو بالا