حمایت های ذیل قانون - معافیت مالیاتی ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان در خصوص واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری

معافیت مالیاتی موسسات و شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری

معافیت مالیاتی ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان در خصوص واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری:

واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری (بدون نیاز به تایید دبیرخانه کارگروه) مطابق مجوز مدیریت پارک علم و فناوری از معافیت مالیات بر درآمد برخوردار می شوند.

روش استفاده از حمایت:

صدور مجوز توسط مدیریت پارک علم و فناوری

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت های ذیل قانون

برو بالا