حمایت های ذیل قانون - معافیت مالیات بر حقوق کارکنان فعال در واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری

معافیت مالیاتی حقوق کارکنان شرکت های پارک های علم و فناوری

معافیت مالیات بر حقوق کارکنان فعال در واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری:

حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک علم و فناوری، از تاریخ صدور مجوز توسط رئیس پارک با تعامل اداره کل مالیاتی ذیربط مشمول این معافیت است. (مصوبه هیات وزیران مورخ 16/12/94)

روش استفاده از حمایت:

مراجعه به مدیریت پارک علم و فناوری و ارسال اسامی کارکنان با تایید مدیریت پارک به اداره امور مالیاتی منطقه

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت های ذیل قانون

برو بالا