حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات تامین دفتر اداری

تسهیلات مربوط به تامین دفتر اداری در قالب تسهیلات بلند مدت جهت حمایت از تجاری سازی محصول تولید شده صنعتی به شرکت های دانش بنیان ارائه می شود.

تسهیلات تامین دفتر اداری

خدمات تسهیلات صندوق در حال حاضر شامل مجموعه اقداماتی است که برای تأمین منابع مالی یا ضمانتی مورد نیاز شرکت های دانش بنیان صورت می پذیرد و شامل انواع وام (قرض الحسنه، ترجیحی یا متعارف) برای انواع کاربردها (سرمایه در گردش، سرمایه ثابت)، انواع ضمانت نامه (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت) ، لیزینگ (اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی) و یارانه سود تسهیلات بانکی می باشد.

تعاملات مناسب با بانک ها توسط این صندوق سبب شده که شرکت هایی که در نظام بانکی از اعتبار لازم برخوردار نیستند بتوانند از خدمات بانکی بهره مند شوند.

تاکنون شرکتهای دانش بنیان گیرندة اصلی تسهیلات صندوق بوده اند و علاوه بر آنها شرکت های خدمات تجاری سازی نیز از این تسهیلات بهره مند شده اند. زمینه برای استفاده صندوق های پژوهش و فناوری نیز از تسهیلات صندوق فراهم شده است.

تسهیلات مربوط به تامین دفتر اداری در قالب تسهیلات بلند مدت جهت حمایت از تجاری سازی محصول تولید شده صنعتی به شرکت های دانش بنیان ارائه می شود.

تسهیلات تامین دفاتر کار برای شرکت های دانش بنیان:

یکی از نیازهای ضروری شرکت های دانش بنیان تامین زیرساخت های فیزکی استقرار آن ها است. همانگونه که محل استقرار یک شرکت، نقش اساسی و تقویت کننده در افزایش اعتبار آن دارد، فضای استقرار نامناسب شرکت های دانش بنیان می تواند موجب فشارهای مضاعف و تحمیل هزینه های هنگفت شود که این موضوع در نهایت منجر به کاهش رقابت پذیری شرکت های مذکور خواهد شد.

تامین دفاتر کاری یکی از اقدامات زیرساختی در جهت تقویت شرکت های دانش بنیان است.

این حمایت برای آن دسته از شرکت هایی است که دوره رشد خود را در مراکز رشد یا پارک های علم و فناوری طی کرده اند یا از ابتدا خارج از این محیط شکل گرفته و توسعه یافته اند.

حمایت مذکور، شرکت های دانش بنیان را از طریق ایجاد دارایی های ثابت در مقابل بحران های آتی پایدار می سازد.

بدیهی است استقرار در یک مجتمع همسان نقش هم افزایی نیز خواهد داشت، به ویژه اینکه مجتمع ها در مجاورت مراکز اصلی تولید دانش بنیان باشند تا بتوانند از امکانات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی نیز بهره منده شوند.

براین اساس، صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات تامین دفاتر کاری به شرکت های دانش بنیان را متناسب با تجهیزات، نیروی انسانی و توانایی آن شرکت نسبت به بازپرداخت تسهیلات مذکور ارائه می کند.

روش اجرایی تسهیلات تامین دفاتر کار:

  1. تکمیل کاربرگ، اعتبارسنجی و ارزیابی شرکت ها
  2. ثبت درخواست شرکت های متقاضی
  3. انتخاب ساختمان و خرید
  4. کمیته اعتباری و اخذ مصوبه واگذاری
  5. پرداخت 30 درصد ارزش دفتر کار

شرایط اعطای تسهیلات تامین دفاتر کار به شرکتهای دانش بنیان:

  1. حداقل 10 شرکت دانش بنیان، متقاضی خرید واحدهای ساختمانی باشند.
  2. توانمندی شرکت های متقاضی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات احراز شود.
  3. حداقل و حداکثر مبلغ پرداختی توسط شرکت های دانش بنیان و تسهیلات اعطایی صندوق برای واگذاری واحدهای اول، دوم و سوم به شرح زیر است:
مبلغ پرداختی توسط شرکت دانش بنیان
 
تسهیلات صندوق
30 درصد قیمت نقدی کل واحد ساختمانی (واحد اول) 70 درصد قیمت نقدی کل واحد ساختمانی
50 درصد قیمت نقدی کل واحد ساختمانی (واحد دوم) 50 درصد قیمت نقدی کل واحد ساختمانی
70 درصد قیمت نقدی کل واحد ساختمانی (واحد سوم) 30 درصد قیمت نقدی کل واحد ساختمانی

      4. تسهیلات تامین دفاتر کار برای شرکت های دانش بنیان با نرخ سود 11درصد و دوره بازپرداخت پنج ساله است.

    5. قرارداد به صورت اجاره به شرط تملیک است و انتقال سند مالکیت واحدهای ساختمانی به شرکت های متقاضی پس از پرداخت کامل اقساط صورت می پذیرد.

      6. تسهیلات تامین دفاتر کار به شرکت های دانش بنیان متقاضی، در استان محل ثبت شرکت ارائه خواهد شد.

منبع: صندوق نوآوری و شکوفایی

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت های ذیل قانون

برو بالا