حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – شرکت های دانش بنیان و دانشگاهها - امتیاز ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

اعضاء هیات علمی در صورت مشارکت در تاسیس یا همکاری با شرکت های دانش بنیان می توانند از امتیاز ارتقاء مرتبه اعضاء هیات علمی استفاده نمایند

امتیاز ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی:

در مواد (6) و (7) آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی، امتیازات مرتبط با شرکت های دانش بنیان ذکر شده است.

روش استفاده از حمایت:

عضو هیات علمی فعال در تاسیس شرکت دانش بنیان، تقاضای خود را به دبیرخانه کارگروه ارائه نموده و پس از بررسی، تاییدیه لازم به موسسه آموزش عالی و پژوهشی ذیربط ارسال می شود.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا