حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – شرکت های دانش بنیان و دانشگاهها - مشارکت در تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیان توسط دانشگاه ها و مستثنا شدن از قانون منع مداخله

موسسات آموزش عالی و پژوهشی می توانند در تاسیس یا مشارکت (حداکثر 49 درصدی سهام) شرکت های دانش بنیان نسبت به تجاری سازی تحقیقات و فناوری های خود اقدام نمایند

مشارکت در تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیان توسط دانشگاه ها و مستثنا شدن از قانون منع مداخله:

بر اساس ماده 43 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 4/12/93، موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند با ایجاد شرکت های دانش بنیان که حداکثر 49 درصد سهام آن متعلق به دانشگاه ها و دیگر واحدهای دولتی و مابقی به هیات علمی و دانشجویان و سهامداران بخش خصوصی است، تحقیقات خود را تجاری سازی نماید و مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری نیستند.

روش استفاده از حمایت:

موسسات آموزش عالی و پژوهشی تقاضای مکتوب خود را به دبیرخانه کارگروه ارائه نموده و پس از بررسی توسط دبیرخانه، تاییدیه لازم به آن موسسه ارسال می شود

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا