حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – شرکت های دانش بنیان و دانشگاهها - مستثنا شدن فعالیت اعضاء هیئت علمی از قانون منع مداخله

اعضاء هیات علمی دانشگاه ها در صورت فعالیت در شرکت های دانش بنیان (سهامداری - هیئت مدیره) شامل قانون؛ مستثنا شدن فعالیت اعضاء هیئت علمی از قانون منع مداخله، می باشند

مجوز فعالیت اعضای هیات علمی در شرکت های دانش بنیان و مستثنا شدن از قانون منع مداخله:

بر اساس ماده 22 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93، اعضای هیات علمی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکت های دانش بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری نیستند.

روش استفاده از حمایت:

عضو هیات علمی فعال در تاسیس شرکت دانش بنیان تقاضای مکتوب خود را به دبیرخانه کارگروه ارائه نموده و پس از بررسی توسط دبیرخانه، تاییدیه لازم به موسسه آموزش عالی و پژوهشی ذیربط ارسال می شود.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا