حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – واگذاری اراضی شهرک های صنعتی – کاهش پرداخت نقدی واگذاری اراضی شهرک های صنعتی

شرکت های دانش بنیان متقاضی خرید زمین از شهرک های صنعتی در پرداخت نقدی خرید، شامل حمایت می باشند

کاهش پرداخت نقدی برای واگذاری اراضی شهرک های صنعتی به شرکت های دانش بنیان:

شرکت های دانش بنیان از کاهش درصد پرداخت بخش نقدی قرارداد واگذاری حق بهره برداری از اراضی شهرک های صنعتی و فناوری (بدون تغییر در مبلغ کل) برخوردار هستند.

روش استفاده از حمایت:

با توجه به دسترسی به فهرست شرکت های دانش بنیان در سامانه Daneshbonyan.ir  ، شرکت متقاضی می تواند به شرکت شهرک های صنعتی استان مربوطه مراجعه نماید و در صورت لزوم از سوی دبیرخانه کارگروه نیز معرفی می شود.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا