حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – ترویج فعالیت های دانش بنیان – ترویج فعالیت شرکت های دانش بنیان در رسانه ها

در راستای توسعه فرهنگ دانش بنیان و تحقق اقتصاد دانش بنیان رسانه ها نسبت به اطلاع رسانی و معرفی فعالیت های شرکت های دانش بنیان در قالب ترویج فعالیت شرکت های دانش بنیان اقدام نموده اند

حمایت از ترویج فعالیت شرکت ها در رسانه ها:

معاونت علمی و فناوری طی تعامل با صداوسیما و سایر رسانه ها، تمهیدات لازم را برای ترویج فعالیت های موفق و ممتاز شرکت ها در رسانه های مختلف انجام می دهد.

روش استفاده از حمایت:

شرکت ها درخواست خود را به دبیرخانه کارگروه ارسال نموده و از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری به رسانه ذیربط معرفی می شوند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا