حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – فن بازار ملی ایران – معرفی محصولات دانش بنیان در پورتال فن بازار

معرفی محصولات شرکت های دانش بنیان در پورتال فن بازار ملی ایران جهت اطلاع رسانی و تبلیغات فعالیت های شرکت های دانش بنیان قابل دسترسی می باشد

معرفی محصولات دانش بنیان در پورتال فن بازار:

ایجاد کارپوشه ویژه برای هر یک از شرکت های دانش بنیان در سامانه فن بازار و معرفی محصولات آنها به متقاضیان و سرمایه گذاران با امکان تکمیل و به روزرسانی کارپوشه

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه Techmart.ir   مراجعه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا