حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – فن بازار ملی ایران – رفع نیازهای فناورانه صنایع بزرگ

با بهره مندی از توانمندیهای شرکت های دانش بنیان، نسبت به رفع نیازمندیهای فناورانه صنایع بزرگ اقدام می شود

رفع نیازهای فناورانه صنایع بزرگ:

شناسایی نیازهای فناورانه صنایع بزرگ و استراتژیک و اعلام فراخوان به شرکت های دانش بنیان و شناسایی بهترین راهکارهای ارائه شده از سوی شرکت های دانش بنیان.

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه Techmart.ir   مراجعه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا