حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – فن بازار ملی ایران – بازاریابی تخصصی محصولات دانش بنیان

بازاریابی تخصصی محصولات دانش بنیان در پورتال فن بازار ملی انجام می شود

بازاریابی تخصصی محصولات دانش بنیان:

بازاریابی تخصصی برای سبد منتخب از محصولات دانش بنیان بر اساس حوزه کاربرد یا جغرافیا.

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه Techmart.ir   مراجعه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا