حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – فن بازار ملی ایران – جذب سرمایه برای طرح های دانش بنیان

جذب سرمایه برای طرح های مناسب انجام می شود

جذب سرمایه برای طرح های دانش بنیان:

شناسایی طرح های مناسب سرمایه پذیر و معرفی این طرح ها به شبکه سرمایه گذاران بخش خصوصی.

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه Techmart.ir   مراجعه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا