حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین مالی و تسهیلات – تسهیلات صندوق توسعه ملی

شرکت های دانش بنیان می توانند از تسهیلات مالی صندوق توسعه ملی استفاده نمایند

تسهیلات صندوق توسعه ملی:

بر اساس مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی در اسفند 1393، شرکت های دانش بنیان مشمول (4) واحد درصد تخفیف تسهیلات ریالی (همانند مناطق محروم) شده اند.

روش استفاده از حمایت:

شرکت های دانش بنیان به بانک های عامل همکار صندوق توسعه ملی مراجعه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا