حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین نیروی انسانی کارآمد – مسابقه فن آورد

جذب نیروی انسانی متخصص بر اساس نیاز شرکت های دانش بنیان با مشارکت و رصد مسابقه فن آورد امکان پذیر می باشد

مسابقه فن آورد:

شرکت های دانش بنیان برای مشارکت در مسابقه فن آورد و استفاده از نتایج آن به منظور شناسایی نیروی انسانی خبره مورد نیاز خود، از تخفیف 50 درصدی برخوردار هستند.

روش استفاده از حمایت:

مراجعه به سایت fanavard.com 

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا