حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین نیروی انسانی کارآمد – کارآموزی استعدادهای برتر در شرکت های دانش بنیان

انجام دوره کارآموزی استعدادهای برتر در شرکت های دانش بنیان و حمایت مالی بلاعوض از این افراد از سوی بنیاد ملی نخبگان صورت می گیرد

کارآموزی استعدادهای برتر در شرکت های دانش بنیان:

افراد استعداد برتر تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان در صورت انجام کارآموزی در شرکت های دانش بنیان، حمایت مالی بلاعوض دریافت می کنند.

روش استفاده از حمایت:

افراد استعداد برتر به سامانه بنیاد ملی نخبگان  bmn.ir  مراجعه نمایند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا