حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین نیروی انسانی کارآمد – تسهیلات اشتغال دانش آموختگان برتر (طرح شهید تهرانی مقدم)

بنیاد ملی نخبگان از شرکت های دانش بنیانی که از نخبگان و استعدادهای برتر تحت حمایت بنیاد در قالب اشتغال در مجموعه خود، استفاد می کنند حمایت می نماید

تسهیلات اشتغال دانش آموختگان برتر (طرح شهید تهرانی مقدم):

بنیاد ملی نخبگان تسهیلاتی را برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در به کارگیری دانش آموختگان برتر تحصیلات تکمیلی که تحت حمایت این بنیاد هستند ارائه می کند.

روش استفاده از حمایت:

دانش آموختگان برتر تحصیلات تکمیلی به سامانه بنیاد ملی نخبگان bmn.ir  مراجعه نمایند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا