حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین نیروی انسانی کارآمد – جذب منابع انسانی و تیم سازی

در راستای جذب منابع انسانی و تیم سازی برای توسعه شرکت های دانش بنیان، حمایت های از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اختصاص یافته است

جذب منابع انسانی و تیم سازی:

خدمات جذب و تیپ شناسی منابع انسانی و تیم سازی در قالب موارد ذیل:

الف) تیم سازی: تیپ شناسی افراد و مدیر تیم، ارائه راهکارها و وظایف بر اساس ویژگیهای فردی و تیم

ب) جذب نیروی کارآمد و سازگار با شغل مورد نظر:

تیپ شناسی مدیر، شناسایی واجدین شرایط شغل، معرفی بهترین گزینه همراه با گزارش تیپ شغلی فرد و پیوست مدیریتی

روش استفاده از حمایت:

50 درصد هزینه ها تا سقف 20 میلیون ریال مراجعه به سایت tms.daneshbonyan.ir   و تکمیل فرم های مربوطه

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا