حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه های اجرایی

شرکت های دانش بنیان می توانند نسبت به انجام طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی مختلف اقدام نمایند

استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه های اجرایی:

بر اساس مصوبه شورای عالی عتف مورخ 19/12/94  شرکت های دانش بنیان همانند دانشگاه ها و موسسات پژوهشی صلاحیت انجام پروژه پژوهشی را دارند.

روش استفاده از حمایت:

شرکت به دستگاه اجرایی کارفرمای پروژه های پژوهشی مراجعه نماید و در صورت لزوم، از سوی دبیرخانه کارگروه به دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می شود.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا