برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – ارزیابی آمادگی صادرات (ERA)

آمادگی محصولات شرکت های دانش بنیان جهت صادرات ارزیابی می شوند

ارزیابی آمادگی صادرات (ERA):

میزان صادراتی شرکت ها بر مبنای مدل های ارزیابی آمادگی صادراتی ارزیابی می شود و مبنای ارائه سایر حمایت های صادراتی از شرکت های دانش بنیان قرار می گیرد.

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir  یا tesc.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا