برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حضور مستقل در نمایشگاه های خارجی

بخشی از هزینه های شرکت های دانش بنیان توانمند و برتر صادراتی برای اعزام و پذیرش هیات های تجاری پرداخت می شود

حضور مستقل شرکت ها در نمایشگاه های خارجی:

بخشی از هزینه های شرکت های دانش بنیان توانمند و برتر صادراتی برای اعزام و پذیرش هیات های تجاری پرداخت می شود.

80 درصد از هزینه بلیط و 50 درصد هزینه هتل هیات های اعزامی و 100 درصد هزینه های فوق برای هیات های پذیرشی تا سقف 40 میلیون ریال

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir  یا tesc.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا