برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – تعامل با صندوق پژوهش و فناوری، توسعه صادرات و تبادل فناوری

کلیه شرکت های دانش بنیان می توانند از تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات جهت توسعه بازار، توسعه صادرات و تبادل فناوری استفاده نمایند

تعامل با صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری:

کلیه شرکت های دانش بنیان می توانند از تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات (از جمله تامین سرمایه در گردش، تامین سرمایه ثابت در کشورهای هدف توسعه بازار صادراتی و صدور ضمانت نامه) جهت توسعه بازار، توسعه صادرات و تبادل فناوری استفاده نمایند.

شرکت به صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات مراجعه نماید.

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir  یا tesc.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا