برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – پرداخت کمک هزینه خدمات حسابداری

معاونت علمی و فناوری بخشی از هزینه قرارداد شرکت های دانش بنیان با شرکت های ارائه دهنده خدمات حسابداری را (مشروط به رعایت ضوابط در انعقاد قرارداد) پرداخت می کند

پرداخت کمک هزینه خدمات حسابداری:

معاونت علمی و فناوری بخشی از هزینه قرارداد شرکت های دانش بنیان با شرکت های ارائه دهنده خدمات حسابداری را (مشروط به رعایت ضوابط در انعقاد قرارداد) پرداخت می کند.

50 درصد هزینه ها تا سقف 40 میلیون ریال

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir  مراجعه نموده و درخواست خود را به همراه مستندات قرارداد ارائه نماید.

حمایت از شرکت های دانش بنیان

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا