برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حمایت از خرید نرم افزارهای معتبر حسابداری

شرکت های دانش بنیان می توانند تعدادی از نرم افزارهای معتبر حسابداری را با تخفیف خریداری کنند

حمایت از خرید نرم افزارهای معتبر حسابداری:

شرکت های دانش بنیان می توانند تعدادی از نرم افزارهای معتبر حسابداری را با تخفیف خریداری کنند.

روش استفاده از حمایت:

مراجعه شرکت به تولید کنندگان نرم افزار حسابداری که اسامی آنها بر روی سامانه Daneshbonyan.ir   قرار دارد.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا