برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – ارزیابی اقلام تبلیغاتی شرکت ها

ارائه بخشی از هزینه های تهیه گزارش ارزیابی اقلام تبلیغاتی شرکت ها انجام می شود

ارزیابی اقلام تبلیغاتی شرکت ها:

ارائه بخشی از هزینه های تهیه گزارش ارزیابی اقلام تبلیغاتی شرکت ها (شامل ارزیابی سایت، کاتالوگ، برند)

50 درصد هرینه

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه  tms.daneshbonyan.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت نمایند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا