خدمات اقتصادی- مشاوره اقتصادی

بررسی دقیق فرصتها و تهدیدهای کسب و کار فناورانه و همچنین امکان سنجی اقتصادی از اهم موارد مشاوره اقتصادی است.

مشاوره اقتصادی

رقابت در دنياي كسب و كار فناورانه به جهت رشد دانش و افزایش اطلاعات پیچیده تر شده و ضرورت انجام تحليل‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري، را دوچندان می نماید.

استفاده از خدمات مشاوره اقتصادي و اتخاذ راهكارهاي مناسب، چالش های مختلف را رصد، استفاده از امکانات را بهینه و سرعت رسیدن به اهداف را بالاتر خواهد برد.

بررسی دقیق فرصتها و تهدیدهای کسب و کار فناورانه و همچنین امکان سنجی اقتصادی از اهم موارد مشاوره اقتصادی است.

جذب سرمایه از عوامل اساسی در فعالیت فناورانه می باشد که در توسعه مجموعه ها نقش بسزایی ایفا می نماید. لذا پیگیری مستمر و رصد سرمایه های موجود و استفاده از مشاوره های تخصصی در این حوزه موجب پیشرفت مجموعه ها می شود.

مشاوره های اقتصادی سامانه آوند شامل انواع خدمات ارزیابی همچون امکان سنجی، رتبه بندی و ارائه طرح توجیهی و خدمات سرمایه گذاری و خدمات مالی منجمله انواع تسهیلات و ضمانت نامه ها می باشد.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا