خدمات اقتصادی – امکان سنجی اقتصادی

مطالعات امکان سنجی یک پروژه، سناریوی برای تصمیم گیری در اجرا و عدم اجرای طرح و یا بازبینی در نحوه اجرا و یا توسعه طرح می باشد

امکان سنجی اقتصادی

مطالعات امکان سنجی یک پروژه، سناریوی برای تصمیم گیری در اجرا و عدم اجرای طرح و یا بازبینی در نحوه اجرا و یا توسعه طرح می باشد. بر این اساس این سناریو باید گزینه های استاندارد تعریف شده در امکان سنجی طرح را پوشش دهد. یک سناریوی کامل و دقیق از امکان سنجی طرح شامل دو قسمت امکان سنجی مقدماتی و امکان سنجی نهایی طرح می باشد.

بخش های مورد بررسی در امکان سنجی اولیه شامل:

  -  بازنگری و اعلام نظر در مورد مطالعات پیدایش طرح

  -  تعیین و تحلیل گزینه های فنی طرح

  - تحلیل مالی و اقتصادی گزینه های فنی طرح

  - تحلیل مالی گزینه های فنی طرح

  - بررسی ها و ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی هر یک از گزینه ها

  - ارزیابی فنی – اقتصادی و مالی گزینه های مختلف طرح و اولویت بندی آنها

  - تهیه گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح

و در گام بعدی مطالعات امکان سنجی نهایی طرح که شامل بخش های زیر می باشد؛

  - تعیین محل طرح

  - مطالعات مهندسی پایه و طراحی اولیه

  - تعیین خط مشی اجرائی طرح

  - تهیه برنامه زمان بندی طرح

  - برآورد هزینه های سرمایه گذاری ارزی و ریالی طرح به تفکیک پروژه ها

  - تهیه و ارائه گزارش مرحله امکان سنجی نهایی.

در حالت کلی پنج گزینه اساسی در بررسی و مطالعات امکان سنجی طرح مستندسازی می شود که شامل:

- مطالعات امکان سنجی فنی - technical

- مطالعات امکان سنجی اقتصادی - economic

- مطالعات امکان سنجی قانونی - legal

- مطالعات امکان سنجی عملیاتی - operational

- مطالعات امکان سنجی زمان بندی - scheduling

بطبع استفاده از مدل ها و تکنیک های اقتصادی و مدیریتی در کنار ابزارهای اقتصادی بر پایه فناوری (نرم افزارهای پیش بینی، نرم افزارهای اقتصادی) در تصمیم گیری اجرای یک پروژه نقشی اساسی ایفا می نماید.

لذا متخصصین اقتصادی سامانه آوند ضمن برخورداری از تجارب چندین ساله، بر حسب نیاز از تکنولوژیهای روز در راستای ارائه خدمات امکان سنجی اقتصادی استفاده می نمایند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا