خدمات اقتصادی – ارزش گذاری و قیمت گذاری فناوری

ارزشگذاری و قیمت گذاری صحیح فناوری می تواند به روند توسعه فعالیت های فناورانه یک شرکت با ضریب اطمینان بالا منجر شود

ارزش گذاری و قیمت گذاری فناوری

یکی از مهمترین دارایی‌های نامشهود شرکت ها، فناوری است که در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، مهم‌ترین کالای اقتصادی قابل مبادله به‌شمار میرود. به جرات می‌توان گفت که امروزه ثروتمندترین اشخاص و بنگاه ها، فعالین حوزه تجارت در دانش و فناوری هستند.

ارزش یک فناوری ضرورتا معادل قیمت آن نیست. قیمت مبلغی است که در جریان معامله پرداخت می‌شود اما ارزش مجموعه منافع اقتصادی حاصل از تملک یا استفاده از آن فناوری است.

بنابراین ارزشگذاری و قیمت گذاری صحیح فناوری می تواند به روند توسعه فعالیت های فناورانه یک شرکت با ضریب اطمینان بالا منجر شود.

روشهای کمی و کیفی و همچنین تکنیک های ریاضی متنوعی برای ارزش گذاری سرمایه فکری مورد استفاده قرار می گیرد که در تمامی موارد داشتن مستندات طبقه بندی شده از فعالیت شرکت ها، کاملا نقش آفرین در نتایج بدست آمده می باشد، لذا توصیه بخش اقتصادی سامانه آوند ایجاد سیستم مستندسازی از مراحل اولیه شروع فعالیت شرکت می باشد.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا