خدمات ارزیابی - ارزیابی اقتصادی

ارزیابی اقتصادی میزان واقعی درآمد پروژه ها را بدست آورده و از میان آنها پرسودترین آن را انتخاب نمایند

ارزیابی اقتصادی

ارزیابی اقتصادی مجموعه ای از روشهای علمی است که به سیاست گذاران و یا تصمیم گیرندگان در انتخاب مداخلات مختلف کمک می کند بعبارتی دیگر میزان واقعی درآمد پروژه ها را بدست آورده و از میان آنها پرسودترین آن را انتخاب نمایند.

دليل اهميت ارزيابي اقتصادي آن است كه اين نوع ارزيابي اساساً ابزاري جهت تعيين وضيعت تخصيص مناسب منابع در موقعيت تصميم گيري و كاهش منابع است.

هدف از ارزيابي اقتصادي، فراهم ساختن برآوردي از هزينه ها و منافع حاصل از هر پروژه در طول زمان براي تصميم گيران (سیاست گذاران، مدیران شرکت ها و برنامه ریزان) است و نتيجه آن ممكن است به ادامه پروژه به شكل موجود و بدون هرگونه اصلاح و يا ادامه پروژه با اصلاحات مورد انتظار و يا لغو پروژه منتهي شود.

بنابراین ارزیابی اقتصادی بعنوان یکی از مهمترین مقوله اقتصادی باید بصورت تخصصی و با استفاده از آخرین فناوری های اقتصادی در کنار متخصصین اقتصادی کارآمد تهیه گردد تا با انتخاب بهترین روش از میان روشهای ارزیابی مختلف و با در نظر گرفتن موقعیت های مختلف طرح از ایجاد شکست در انتخاب پروژه ناکارآمد جلوگیری شود.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا