خدمات بازرگانی - ترخیص کالا

انجام امور گمرکی و ترخیص کالا

ترخیص کالا

انجام امور گمرکی یکی از مراحلی است که تقریبا بدون همکاری با شرکت های بازرگانی و ترخیص کالا از دشواری های خاصی برخوردار است. بر این اساس در بیشتر موارد صاحبان کالا در تعرفه ها و مقررات دچار مشکل شده و اختلافات گمرکی گریبانگیر این مجموعه ها می شود.

خدمات ترخیص کالا از طریق مجموعه های همکار سامانه جهت ارائه خدمات انجام می گیرد تا شرکت های فناور و دانش بنیان نسبت به انجام این امور با مشکل مواجه نشوند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا