خدمات بازرگانی - امور صادراتی

انجام امور صادراتی در قالب خدمات گمرکی برای کالاهای فناور و دانش بنیان و انجام امور انتقال فناوری

امور صادراتی

در تعریف صادرات، هر شخص حقوقی و یا حقیقی که کارت بازرگانی و یا مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشد و به صدور کالا اقدام نماید، صادرکننده نامیده میشود. مشاوره و آموزش خدمات بازرگانی و امور صادراتی بعنوان یکی از مهم ترین خدمات می تواند به تقویت روابط تجاری شرکت های دانش بنیان و فناور منجر شود.

آگاهی از مسیرهای ورود به بازارهای صادراتی، مباحث مرتبط با حمل و نقل بین‌الملل، نقل و انتقالات مالی و آشنایی قوانین و مقررات تجارت بین‌الملل نیاز اساسی در ارتباط با سایر تجار و فعالین اقتصادی بین‌الملل است.

مشاوره و آموزش در امور صادراتی شامل مورادی همچون گزینه های زیر می باشد:

- جستجوی کالا و تامین کننده گان در دنیا

- اخذ و تمدید کارت بازرگانی و ثبت نام توکن بازرگانی

- ترانزیت کالا، حمل یکسره تا انبار، رزرو کشتی و کانتینر

- اخذ انواع بیمه نامه های باربری و غیره با بالاترین پوشش بیمه ای

- انجام کلیه امور بازرگانی (گشایش انواع اعتبارات اسنادی، براوات وصولی، ضمانت نامه های بانکی، حوالجات ارزی)

- مشاوره در امور بازرگانی، تعیین تعرفه های گمرکی و امور بانکی

- مشاوره تخصصی در ارتباط با گروه های کالایی

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا