خدمات حقوقی - مشاوره حقوقی

در این بخش شرکت های فناور و دانش بنیان به جای قرارداد با چندیدن کارشناس و وکیل متخصص در حوزه های مختلف حقوقی، صرفا می توانند موضوعات و دغدغه های خود را مطرح نموده تا برحسب نیاز آن ها، از مشاوره با کارشناس حقوقی مرتبط بهره مند گردند.

مشاوره حقوقی

مشورت همواره جایگاه مهمی در موفقیت و پیشرفت افراد و جامعه دارد. بخصوص در مواردی که دارای موضوعاتی وسیع است و تسلط به آن ها نیز مستلزم تلاش و صرف زمان می باشد. در زمان حاضر شرکت ها و افرادی که با موضوعات متعدد در چالش هستند، برای حل موضوعاتِ خارج از تخصص خود، با اعتماد به کارشناس و متخصص آن حوزه، درصدد حل و رفع آن بر می آیند.

شرکت های بزرگ و کوچک برای اینکه بتوانند در پیچ و تاب رقابت ها و مراودات خود با سایر شرکت ها و افراد، از آن ها پیشی بگیرند یا ضررهایی ناشی از ابهام در قوانین و مقررات متوجه آنان نشود، مشاوره با کارشناس حقوقی امری اجتناب ناپذیر است. در این بخش شرکت های فناور و دانش بنیان به جای قرارداد با چندیدن کارشناس و وکیل متخصص در حوزه های مختلف حقوقی، صرفا می توانند موضوعات و دغدغه های خود را مطرح نموده تا برحسب نیاز آن ها، از مشاوره با کارشناس حقوقی مرتبط بهره مند گردند.

 

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا