خدمات حقوقی - حقوق بیمه

در این بخش به حل و فصل اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار پرداخته می شود.

حقوق بیمه

بیمه یک قرارداد است و طرفین آن ملزم به رعایت موارد توافق شده، می باشند. در بسیاری از موارد که بیمه گذاران افراد حقیقی یا حقوقی می باشند بخاطر عدم آگاهی به مقررات، در اختلافات با بیمه گر، متضرر می شوند. در این بخش به حل و فصل این نوع اختلافات و سایر چالش ها و مشکلات حقوقیِ بیمه می پردازیم. لذا اختلافات و مشکلات حقوقی بین کارگران و کارمندان با کارفرمایان در بخش روابط کارگر و کارفرما پرداخته می شود.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا