خدمات حقوقی - حقوق پولی و بانکی

مراوده ایمن با هر نهاد، شخص و سازمانی، مستلزم رعایت نمودن قواعدِ عمومی و خاص آن حوزه می باشد که امور پولی و بانکی نیز از این امر مستثنا نمی باشد

حقوق پولی و بانکی

در عصر حاضر می توان با یقین به نقش خطیر بانک ها در مراودات پولی و مالی اشاره کرد. امروزه بانک ها علیرغم اینکه نقش امینِ بخشی از دارایی اشخاص را دارند بلکه با ارائه تسهیلات و بعضا نیز مشارکت با آن ها نقش قابل توجهی در پیشرفت و توسعه اشخاص و جامعه ایفا می کنند. اما مراوده ایمن با هر نهاد، شخص و سازمانی، مستلزم رعایت نمودن قواعدِ عمومی و خاص آن حوزه می باشد. قوانین جدیدی که هر روز در حوزه پولی و بانکی به تصویب می رسند و ظهور شیوه های جدید خدمات مانند بانکداری الکترونیک و تسهیلات و وام ها با شرایط خاص و ... ضرورت وجود کارشناسان و متخصصین این حوزه که خود را با مقررات و مفاهیم جاری، همگام می سازند، ضروری می نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا