خدمات سرمایه گذاری - مشارکت در پروژه و طرح

مشارکت مستقیم در انجام پروژه و طرح های دانش بنیان از طریق سرمایه گذاران حقوقی انجام می شود

مشارکت در پروژه و طرح

مشارکت مستقیم در انجام پروژه و طرح های دانش بنیان از طریق سرمایه گذاران حقوقی انجام می شود و شرکت های دانش بنیان دارای پروژه و طرح که بر فناوری مورد نیاز تسلط داشته و طرح کسب و کار تهیه نموده باشند، می توانند نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند، تا مدیریت سامانه به تناسب حوزه فعالیت مجموعه نسبت به معرفی مشارکت کننده اقدام کند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا