خدمات سرمایه گذاری - توانمندسازی و توسعه دهنده (Developer)

توسعه دهنده ها در کشور هم اکنون بعنوان مهمترین تشکل های تخصصی می توانند مسیر رسیدن به اشتغال، خدمات فناوری، صادرات و مهمتر از همه موارد جذب سرمایه را برای شرکت های فناور و دانش بنیان بشمار می آیند

توانمندسازی و توسعه دهنده (Developer)

اغلب کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان نوپا، در زمینه مسائل مدیریتی شامل مدیریت کلان کسب و کار، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و ... نیز نیازمند توسعه و توانمندسازی هستند. از این رو مجموعه های توانمدساز و توسعه دهنده در راستای اجرای ماموریت خود و کمک به تحقق اقتصاد دانش بنیان در کنار ارائه برخی تسهیلات و خدمات به شرکت های دانش بنیان، خدمات توانمندسازی را نیز در کنار فعالیت های حمایت های خود قرار داده است. در واقع خدمات توانمندسازی با هدف توسعه رقابت پذیری شرکت های دانش بنیان در سطح ملی و بین المللی نسبت به اجرایی نمودن برخی خدمات براساس نیازمندیهای شرکت های فناور و دانش بنیان اقدام می نمایند.

توسعه دهنده ها در کشور هم اکنون بعنوان مهمترین تشکل های تخصصی می توانند مسیر رسیدن به اشتغال، خدمات فناوری، صادرات و مهمتر از همه موارد جذب سرمایه را  برای شرکت های فناور و دانش بنیان تسهیل نموده تا این مجموعه ها بتوانند صرفا درگیر تولید دانش و فناوری بوده و از ریسک و شکست فاصله بگیرند، تا محصولات با ارزش افزوده بالا تولید نمایند.

طبق تعاریف متولیان فناوری کشور تیم تخصصی سامانه در واقع بعنوان یک تشکل تخصصی توانمندساز و توسعه دهنده (Developer) نسبت به فعالیت های فناوری و دانش بنیان عمل می نماید و همچنین علاوه بر این، مسئولیتی که متولیان سامانه آوند برای خود تعریف و نسبت به آن استراتژی تدوین نموده است، در راستای معرفی دیگر بخش های توانمندساز فعالیت های دانش بنیان و فناور در کشور است.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا