خدمات سرمایه گذاری - مشارکت در راه اندازی شرکت های نوپا (VC)

شرکت سرمایه گذاری خطر پذیر یا همان (VC) در واقع شرکت هایی هستند که از کسب و کارهای فناورانه و دانش بنیان حمایت کرده و در این شرکت ها سرمایه گذاری می کنند

مشارکت در راه اندازی شرکت های نوپا (VC)

شرکت سرمایه گذاری خطر پذیر یا همان (VC) در واقع شرکت هایی هستند که از کسب و کارهای فناورانه و دانش بنیان حمایت کرده و در این شرکت ها سرمایه گذاری می کنند.

در برخی از حوزه های سرمایه گذاری به علت مشخص بودن ساختار سود و زیان توجه و رغبت سرمایه گذاران بیشتر بوده و قسمت عمده سرمایه ها به این سمت سوق داده می شود.

انواع خدمات ارائه شده از طرف مشارکت کنندگان به تناسب نوع فعالیت شرکت های فناور و دانش بنیان شامل مواردی از جمله، موارد زیر می شود:

  1. مشارکت حقوقی در شرکت های دانش بنیان:

در این نوع از مشارکت، بهتر است سهام واگذاری از طرف شرکت تا سقف 49 درصد برای مشارکت کننده باشد.

  1. مشارکت مدنی در شرکت های دانش بنیان:

در این نوع از مشارکت، مشارکت کننده متناسب با سهم الشرکه نقدی خود، در طرح های دانش بنیان شرکتهای دانش بنیان سرمایه گذاری می کند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا