خدمات سرمایه گذاری - مدیریت هزینه و درآمد

در بحث مدیریت مالی مدیریت هزینه و درآمد یکی از اصلی ترین موضوعات و فاکتورهایی بوده که در بدست آوردن تاثیرشان بر پارامترهای رشد و توسعه اهمیت فراوان دارد.

مدیریت هزینه و درآمد

در بحث مدیریت مالی مدیریت هزینه و درآمد یکی از اصلی ترین موضوعات و فاکتورهایی بوده که در بدست آوردن تاثیرشان بر پارامترهای رشد و توسعه اهمیت فراوان دارد.

استراتژی در نظر گرفته شده نسبت به اولویت دهی افزایش درآمد یا کاهش هزینه می تواند بعنوان سرفصل آیتم های سرمایه گذاری قرار گیرد.

بیشتر شرکت ها بدلیل عدم رعایت مباحث مالی و عدم شفافیت در این مبحث از بازار سرمایه فاصله گرفته و اهمیت موضوع را در روابط بین سرمایه گذاری و استراتژی مالی در نظر نمی گیرند.

لذا پیشنهاد می شود استراتژی بهتری را در جهت مدیریت هزینه و درآمد مجموعه های خود پیاده سازی نموده تا نتایج مطلوبی در جهت نزدیک شدن به بازارهای مالی بدست آید.

بخش سرمایه گذاری سامانه ضمن همکاری با کارشناسان این حوزه سعی دارد نسبت به ارائه آموزش های لازم جهت توانمندسازی شرکت ها، توجه و عملیاتی نمودن این فرآیند را نهادینه سازد.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا