خدمات مالی - ضمانت نامه اعتباری (تعیین پوشش ریسک)

ضمانت نامه اعتباری در واقع نوعی از ضمانت های معتبر بوده که با هدف تضمین پوشش ریسکی صادرکنندگان کالا و خدمات از طرف بخش ها و نهادهای مورد تائید دولت صادر می شود، شرکت های دانش بنیان و فناور دارنده محصولات صادراتی می توانند در خصوص دریافت این ضمانت نامه در صورت نیاز اقدام نمایند

ضمانت نامه اعتباری (تعیین پوشش ریسک)

ضمانت نامه اعتباری در واقع نوعی از ضمانت های معتبر بوده که با هدف تضمین پوشش ریسکی صادرکنندگان کالا و خدمات از طرف بخش ها و نهادهای مورد تائید دولت صادر می شود. این قبیل شرکت ها در ایران از سوی دولت حمایت مالی می شوند و اغلب ریسک هایی را پوشش می دهند که از طرف شرکت های بیمه تجاری قابل پوشش نیستند. هدف از تاسیس این شرکت ها نیل به اهداف عالی دولت در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی است که در قالب موارد زیر صورت می گیرد:

پوشش مطالبات صادرکنندگان از خریداران خارجی در برابر ریسک های سیاسی و تجاری با صدور انواع بیمه نامه های کوتاه، میان و بلند مدت.

امکان تامین مالی فعالیتهای صادراتی صادرکنندگان از طریق صدور انواع ضمانت نامه های اعتباری به نفع بانک ها و موسسات اعتباری داخلی.

این مجموعه با اطلاع رسانی و مشاوره جهت دریافت ضمانت نامه اعتباری، شرکت های فعال و دارنده محصولات صادراتی را تقویت می نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا