خدمات مالی – ضمانت نامه عمومی (ضمانت نامه پیش پرداخت، حضور در مناقصه، حسن انجام تعهدات و...)

ضمانت نامه بانکی تعهدی است که بانک در قبال قرارداد متقاضی با کارفرما صادر می نماید و در صورت درخواست کارفرما به هر دلیل بانک وجه ضمانت نامه را بدون قید و شرط به کارفرما (ذینع) پرداخت می نماید

ضمانت نامه عمومی (ضمانت نامه پیش پرداخت، حضور در مناقصه، حسن انجام تعهدات و...)

ضمانت نامه بانکی تعهدی است که بانک در قبال قرارداد متقاضی با کارفرما صادر می نماید و در صورت درخواست کارفرما به هر دلیل بانک وجه ضمانت نامه را بدون قید و شرط به کارفرما (ذینع) پرداخت می نماید.

ضمانت‌نامه‌های بانکی در سطح داخلی و بین‌المللی اقسام مختلفی دارند که حسب توافق طرفین، تنظیم و اجرا می‌شوند.

انواع ضمانت نامه های بانکی عبارتند از:

  • ضمانت نامه پیش پرداخت،
  • حضور در مناقصه،
  • حسن انجام مسئولیت

که می تواند در انجام تعهدات شرکت ها و همچنین فعالیت های فناورانه در کشور بعنوان تضمین در اختیار کارفرما قرار گیرد.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا