مدیریت فناوری – پیش بینی و آینده نگاری فناوری

آینده نگاری فناوری، یک فرایند برای ترسیم آینده میان مدت تا بلند مدت علم، فناوری، اقتصاد و جامعه با هدف کشف زمینه های پژوهشی و فناوری های استراتژیک نوینی است که اثرات عمیق اقتصادی و رقابتی دارند

پیش بینی و آینده نگاری فناوری

آینده نگاری فناوری، یک فرایند برای ترسیم آینده میان مدت تا بلند مدت علم، فناوری، اقتصاد و جامعه با هدف کشف زمینه های پژوهشی و فناوری های استراتژیک نوینی است که اثرات عمیق اقتصادی و رقابتی دارند.

با پتانسیل مذکور، آینده‌نگاری فناوری تنها یک ابزار نخواهد بود، بلکه یک جعبه ی ابزار با اهداف زیر است:

1- اولویت‌گذاری در علم و فناوری: به منظور هدایت تصمیم گیری و سرمایه‌گذاری منطقی بر روی اولویتهای نوید دهنده ی تکنولوژی به کار برده میشود.

2- پیوستگی و نیرومند‌سازی سیستم نوآوری: این فرآیند از طریق ایجاد ارتباط، همکاری و شبکه سازی در میان توسعه دهندگان، تولیدکنندگان و کاربران فناوری و کمک به تدوین ساختار، قوانین و زیر ساخت های بهتر انجام می پذیرد.

3- خلق آگاهی مشترک از آینده ی فناوری ها، فرصت ها و استراتژی ‌ها: با بررسی آینده‌ی تکنولوژیها، بازار کار و استراتژی های مربوطه از طریق بحث در مورد این تکنولوژی ها و اثر آنها بر روی جامعه کاربرد دارد.

4- پیش‌بینی فناوری: هدف آن شناخت فناوری‌ هایی است که آینده‌ ای امیدوارکننده دارند. اساس آن رصد گسترده و دائم فناوری می باشد. پیش ‌بینی فناوری، منظرهای اجتماعی و اقتصادی را نیز در چشم انداز خود دارد. نتیجه ی این فرآیند، جلب توجه سیاست‌گذاران جهت توسعه ی آینده است. این شیوه پیش‌بینی فناوری توسط کمپانی ها مورد استفاده قرار میگیرد.

پروژه هاي آینده نگاري با اهداف زیر انجام می شوند:

- شناسایی فرصتهاي بالقوه ي ایجاد شده براي اقتصاد و یا جامعه از طریق دانش و فناوريهاي نوین؛

- چگونگی حل و فصل چالش هاي کلیدي جامعه به کمک دانش و تکنولوژيهاي آینده؛

آینده نگاري را می توان فرآیند برنامه ریزي براي آینده مطلوب دانست که با محاسبه الزامات و اقتضائات دنیاي جدید، مسیر توسعه و پیشرفت جوامع را با بهره گیري فرآیند هاي علمی سیاست گذاري هموار می کند. در واقع آینده نگاری تلاش دولت ها و سیاست گذاران برای شناخت بهتر از آینده و تکنولوژی های آینده در جهت تدوین و سیاست گذاری های کلان فناوری کشور می باشد. بنابراین مطالعه و بررسی استراتژی های تدوینی آینده کشور می تواند مسیر حمایتی و تسهیلاتی سازمان های ذیربط در کشور را با درصد بالایی مشخص نماید.

متخصصین در سامانه آوند با نگاه به اهداف تدوینی آینده فناوری در کشور چارچوب خدماتی سامانه را در این راستا پیاده سازی نموده و بروزرسانی خواهند نمود. شرکت های فناور و دانش بنیان با تمرکز و استفاده از سامانه آوند و همچنین بهره برداری از مشاوره های هدفمند در جهت تقویت استراتژی آینده فعالیت فناورانه، می توانند خدمات مفیدی را از این سامانه بدست آورند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا