مدیریت فناوری – صحه گذاری فناوری

صحه گذاری فناوری تایید کارایی بودن فناوری مورد نظر به عنوان یک جزء ، در ترکیب با سایر اجزای آن فناوری کلی در شرایط پیش بینی شده برای آن فناوری است

صحه گذاری فناوری

صحه گذاری فناوری تایید کارایی بودن فناوری مورد نظر به عنوان یک جزء ، در ترکیب با سایر اجزای آن فناوری کلی در شرایط پیش بینی شده برای آن فناوری است.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا