مدیریت فناوری – مستند سازی دانش فنی

اولین گام در مدیریت دانش، مستندسازی دانش جذب شده می باشد؛ که باید ابتدا سازمان دهی و سپس به طور نظام مند در سازمان به اشتراک گذاشته شود

 مستند سازی دانش فنی

اولین گام در مدیریت دانش، مستندسازی دانش جذب شده می باشد؛ که باید ابتدا سازمان دهی و سپس به طور نظام مند در سازمان به اشتراک گذاشته شود.

مستند سازی دانش فنی در پروژه های تحقیقاتی و یا انتقال فناوری، از طرفی به دلیل نو بودن و ناشناخته بودن از طریق ثبت تجارب، آزمون ها و خطاها و دستاوردها، موجب کاهش ریسک ناشی از وابستگی سازمان به افراد و در نتیجه ادامه حیات پروژه گشته و از سوی دیگر، موجب افزایش دانش فنی در سازمان از طریق به اشتراک گذاری و بنابراین ایجاد مزیت رقابتی و در نهایت شکوفایی علمی و اقتصادی سازمان می شود.

این مستندات زمانی مفید خواهند بود که مطابق با یک الگو و به صورت نظام مند تهیه شده باشند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا