مدیریت فناوری – ارتقاء سطح فناوری

سطح فناوری موجود در هر سازمان، یکی از عوامل اساسی در شکل گیری و موفقیت شرکت های جدید و نوآور و دانش بنیان تلقی می گردد

ارتقاء سطح فناوری

سطح فناوری موجود در هر سازمان، یکی از عوامل اساسی در شکل گیری و موفقیت شرکت های جدید و نوآور و دانش بنیان تلقی می گردد.

امروزه هر شرکت و سازمانی که دارای فناوری به روزتر و کارآمدتر باشد نسبت به رقبای خود از مزیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

رسیدن به سطح فناوری مورد انتظار نیز استراتژی ها و روش های مختلفی دارد، که عبارتند از:

ایجاد فناوری: تبدیل ایده ها و اختراعات به محصولات و خدمات جدید و روش های آن و یا هرگونه نوآوری و بهبود در روش های تولیدی و خدمات موجود.

توسعه ی فناوری: نوعی از فرایند ایجاد فناوری های نوین، که عمدتا افزایش سطح کیفی و بهبود و ارتقای فناوری را دنبال می کند.

انتقال فناوری: عبارت است از انتقال فناوری از کشور و یا توسعه دهنده مبدا به یک مقصد و یا کشور دیگر، جهت تولید کالا، توسعه ابزار و یا ارائه خدمات در سطح استاندارد بالاتر.

اشاعه فناوری: گسترش کاربردهای فناوری، که به واسطه این گسترش، یک فناوری از طریق کانال های توزیع معین بین کابران فناوری منتشر می شود تا آنان به ارتقاء محصول دست یابند.

جذب و بومی سازی فناوری: عبارت است از دریافت و یادگیری به نحوی که بهره برداری کامل و منطبق کردن آن فناوری با شریط محلی (اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی و) مقصد توسط سازمان ها و شرکت های متعدد، میسر بوده و پاسخگوی نیازهای بومی و رفع نیازمندی ها باشد.

در تمام این راهکارها ایجاد سطحی از R&D در سازمان ضروری است.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا