مدیریت فناوری – طراحی برنامه راهبردی فناوری

برنامه راهبردی (استراتژیک) فناوری، به نوعی تصویر رسمی آینده فناوری سازمان است

طراحی برنامه راهبردی فناوری

برنامه راهبردی (استراتژیک) فناوری، به نوعی تصویر رسمی آینده فناوری سازمان است.

برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته ‌است. پس از آن باید آنچه می‌خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از این فرایند را برنامه راهبردی سازمان می‌نامند.

هدف از طراحی یك راهبرد فناوری، ايجاد و حفظ توانايي نوآوري فناورانه در بلند مدت است.

 ابعاد بحرانی راهبرد فناوری یک شرکت، شامل:

1- انتخاب تکنولوژی

2- زمان توسعه و ارائه (معرفی) فناوری

3- روش اکتساب فناوری

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا