مدیریت فناوری – رفع نیازهای فناورانه صنایع

رفع نیازهای فناورانه صنایع بر اساس ظرفیت های شناسایی شده در حوزه شرکت های دانش بنیان، مراکز علمی و فناوری و ستادهای فناوری

رفع نیازهای فناورانه صنایع

متخصصان بخش فنی و مدیریتی سامانه آوند، از میان فناوری ها و شرکت های فناور و دانش بنیان موجود در کشور، مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی داخلی و خارجی، از طریق ارائه مشاوره و یا انتقال فناوری از منابع داخلی مذکور و یا منابع خارجی در دسترس، به رفع نیازهای فناورانه صنایع می پردازند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا