مدیریت فناوری – مدیریت ریسک پروژه

مدیریت ریسک پروژه عبارت است از کلیه فرآیندهای مرتبط با شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به هرگونه عدم اطمینان به منظور حداکثرکردن نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع نامطلوب می‌باشد

مدیریت ریسک پروژه

مدیریت ریسک پروژه عبارت است از کلیه فرآیندهای مرتبط با شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به هرگونه عدم اطمینان به منظور حداکثرکردن نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع نامطلوب می‌باشد.

اگر نتوانید ریسک ها را مدیریت کنید، تبدیل به «اتفاقات غیرمنتظره» می شوند که برای مقابله با آنها آمادگی ندارید. اتفاقات غیرمنتظره، می توانند باعث تضعیف یا حتی شکست پروژه گردند. این ریسک ها می توانند ناشی از عوامل انسانی، اعتباری (اعتبار سازمان)، فرآیندهای سازمانی، مالی، فناورانه، سوانح و مسائل سیاسی باشند. مدیریت ریسک از طریق شناسایی، ارزیابی و پایش ریسک های احتمالی و برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع، کاهش تاثیر و یا مقابله با آنها، موجب کاهش احتمال شکست پروژه ها می گردد.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا